Lista instytucji obowiązanych

Lista instytucji objętych przepisami ustawy – instytucji obowiązanych:

 • banki, instytucje kredytowe, instytucje finansowe, w rozumieniu ustawy: Prawo bankowe
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, w rozumieniu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
 • instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, biura usług płatniczych oraz agenci rozliczeniowi, w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych
 • firmy inwestycyjne, banki powiernicze, w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 • towarowe domy maklerskie w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych
 • spółki prowadzące rynek regulowany w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 • fundusze inwestycyjne, alternatywne spółki inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, z, w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
 • zakłady ubezpieczeń, pośrednicy ubezpieczeniowi, w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie obrotu walutami wirtualnymi
 • notariusze, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, biegli rewidenci
 • podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • pośrednicy w obrocie nieruchomościami
 • operatorzy pocztowi w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe
 • podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach w rozumieniu ustawy o grach hazardowych
 • fundacje, stowarzyszenia
 • przedsiębiorcy przyjmujący lub dokonujący płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na udostępnianiu skrytek sejfowych
 • instytucje pożyczkowe w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim
//]]>